Autoryzowany dystrybutor Graphisoft Archicad w Polsce. Sprawdź korzyści

wsc
logo2 wsc
WSCBaza wiedzy

Mapowanie właściwości IFC

Mapowanie właściwości IFC

13/12/2022

Do elementów modelu IFC powinny być przypisane odpowiednie właściwości. Ich nazwy, format i zakresy wartości z reguły wynikają ze standardy IFC lub wymagań wymiany informacji zdefiniowanych dla konkretnego projektu. Opisane w odrębnym artykule ustawienia konwersji danych pozwalają automatycznie dołączyć do elementów modelu IFC wybrane grupy parametrów lub właściwości. W wielu przypadkach wiąże się to jednak z jednak ze znaczną liczbę niepotrzebnych właściwości IFC co powoduje zwiększeni wielkości pliku oraz nadmiarowość zawartych w nim informacji. Mapowanie właściwości IFC pozwala na selektywne i elastyczne zarządzanie parametrami elementów w modelu IFC.

Mapowanie właściwości IFC umożliwia zdefiniowanie dowolnej struktury danych modelu IFC: zestawów właściwości, nazw, typów danych.

Mapowanie Właściwości IFC

Przykład mapowania właściwości IFC

Prześledźmy prosty przykład dotyczący przygotowania modelu, w którym do ścian i stropów przypisany zostanie zestaw właściwości IFC o nazwie 01-Warszaty zawierający dwie właściwości:

01-Warszaty

 • 01-ID rozszerzone
 • 02-Powierzchnia 

Właściwość 01-ID rozszerzone zawierać będzie wartość będącą połączeniem następujących wartości parametrów elementów modelu: Nazwa kondygnacji macierzystej – ID elementu.

Właściwość 02-Powierzchnia zawierać będzie: dla ściany powierzchnię wewnętrzną ściany netto, dla stropu powierzchnię góry stropu brutto (z otworami) – znaczenie poszczególnych parametrów możemy prześledzić w pomocy programu Archicad.

Mapowanie właściwości IFC znajduje się w ustawieniach translatora IFC i polega na powiązaniu właściwości IFC przypisanych do struktury danych IFC z wybranymi właściwościami i parametrami elementów modelu natywnego.

Na poniższej ilustracji zaznaczono następujące obszary:

 1. Struktura danych IFC – rodzaje elementów IFC i ich typów
 2. Zestawy właściwości IFC przypisane do poszczególnych rodzajów elementów IFC
 3. Reguły mapowania dla wybranej właściwości IFC
 4. Zawartość wybranej reguły mapowania
Zasada Mapowania Parametrów IFC

Tworzenie nowego parametru IFC

Struktura danych IFC jest hierarchiczna – przykładowo: zestaw właściwości IFC utworzony na poziomie ifcBuildingElement będzie dziedziczony i zapisywany dla wszystkich elementów podrzędnych, czyli np. ścian (ifcWall) i stropów (ifcSlab). W modelu IFC nie są zapisywane właściwości, dla których nie są dostępne wartości. Wykorzystamy tę zasadę w naszym przykładzie i zdefiniujemy zestaw 01-Warszaty na poziomie ifcBuildingElement (numeracja zgodnie z załączoną ilustracją):

 1. W strukturze IFC zaznaczamy ifcBuildingElement.
 2. Wybieramy Utwórz by utworzyć nowy zestaw właściwości i pierwszą właściwość.
 3. Podajemy nazwę zestawu właściwości.
 4. Podajemy nazwę właściwości i typ danych.
Dodawanie Własnego Parametru IFC

Mapowanie parametru Archicada do utworzonego parametru IFC

Po utworzeniu właściwości wykonujemy mapowanie wybranych właściwości i parametrów: (numeracja zgodnie z załączoną ilustracją):

 1. Zaznaczamy utworzoną właściwość.
 2. Tworzymy nowe zadanie mapowania.
 3. Wskazujemy jakie parametry i właściwości mają być mapowane.
Własne Mapowanie Parametru IFC

Wykorzystamy możliwość dodania kilku różnych parametrów i właściwości rozdzielonych tekstem statycznym. Dla właściwości 01-ID rozszerzone korzystając z Dodaj zawartość wykonujemy:

 1. W menu dodaj zawartość mamy możliwość wskazania kolejno: parametrów i właściwości, parametrów elementów bibliotecznych lub tekstu statycznego.
 2. Wybieramy parametr <Nazwa kondygnacji macierzystej>
 3. Tekst statyczny – wpisujemy ”- ”.
 4. Wybieramy parametr <ID elementu>.
Złożone Mapowanie Parametru IFC

Tak zdefiniowane mapowanie przypisze do właściwości IFC 01-ID rozszerzone tekst powstały z połączenia parametrów: <Nazwa kondygnacji macierzystej> - <ID elementu> rozdzielonych znakiem ”- ”.

Złożone mapowanie parametrów Archicada

W kolejnym kroku utwórzmy drugą właściwość IFC, która będzie zawierała powierzchnię elementu: dla ścian będzie to parametr: <Powierzchnia ściany po stronie wewnętrznej (netto)> a dla stropów <Powierzchnia góry stropu (brutto, z otworami)>.

Tworzymy kolejną właściwość i dokonujemy mapowania (numeracja zgodnie z załączoną ilustracją):

 1. W istniejącym zestawie właściwości 01 Warsztaty tworzymy nową właściwość 02-Powierzchnia zwracając uwagę na ustawienie Typu wartości dla powierzchni jako ifcAreaMeasure.
 2. Dodajemy dwa zadania mapowania.
 3. Kolejno wybieramy zawartość mapowania – dla pierwszego powierzchnię dla ściany: <Powierzchnia ściany po stronie wewnętrznej (netto)>, dla drugiego powierzchnię dla stropu: <Powierzchnia góry stropu (brutto, z otworami)>.
Dwa Zadania Mapowania W Jednym Parametrze IFC

Tak zdefiniowane zadania mapowania będą wykonywane rozłącznie, pierwsze dla ścian, drugie dla stropów. Dla pozostałych rodzajów elementów nie będzie dostępnych wartości więc właściwość nie zostanie zapisana w modelu IFC.

Zamykamy okno mapowania cech IFC i zapisujemy model IFC w celu skontrolowania czy ściany i stropy zawierają zaplanowane właściwości IFC.

Podgląd Zmapowanych Parametrów IFC
Tagi
Produkt
Archicad