Skip to main content

Możliwości integracji procesów projektowania na przykładzie programu ARCHICAD

Niezmieniony przez lata warsztat architekta za sprawą rewolucji cyfrowej przeszedł bardzo istotne przeobrażenia. Rozwój cyfrowych narzędzi wspomagających projektowanie spowodował znaczne zwiększenie szybkości i efektywności pracy.

  • Integracja procesu projektowania w programie ARCHICAD
  • Narzędzia programu ARCHICAD na początkowym etapie przygotowania projektu: sprawy formalne i wstępna analiza
  • Modelowanie BIM i automatyczna dokumentacja w ARCHICAD
  • Możliwość skutecznej komunikacji i prezentacji idei architektonicznej w programie ARCHICAD

Przez wiele lat narzędzia CAD, koncentrujące się na wsparciu przygotowania dokumentacji rysunkowej były głównymi narzędziami wspomagającymi projektowanie. Był to również okres intensywniej specjalizacji oprogramowania. Realizacja różnych działań związanych z projektowaniem wymagała zastosowania innego oprogramowania, a efektem końcowym poszczególnych etapów była tradycyjna dokumentacja projektowa, która stanowiła materiał wyjściowy do dalszych prac. Było to istotne ograniczenie możliwości unowocześnienia nie tylko narzędzi, lecz także całego procesu projektowania, który wymaga zaangażowania wielu uczestników i skutecznego współdzielenia informacji projektowej.

Integracja procesu projektowania
Wraz z rozwojem i wdrażaniem technologii BIM zmienił się sposób realizacji poszczególnych procesów. Dokumentacja nie stanowi już podstawowego zakresu pracy, a wysiłki projektantów zostały przeniesione na projektowanie i koordynację projektów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu idei wirtualnego budynku i wykorzystaniu zintegrowanych narzędzi wspomagających projektowanie.

Program ARCHICAD jest przykładem postępującej od wielu lat integracji różnych technik i metod w ramach jednego programu wspomagającego procesy realizacji inwestycji. Projektant może realizować wszystkie działania w jednym, stosowanym na co dzień, doskonale znanym środowisku i jednocześnie współdzielić efekty pracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu projektowania. Podstawowe zadania, takie jak tworzenie wirtualnego budynku, przygotowanie dokumentacji i koordynacja międzybranżowa, są realizowanie w oparciu o trójwymiarowe narzędzia modelowania i cyfrowy model budynku.

Dostępne narzędzia i funkcje wspierają zadania na wszystkich etapach procesu projektowania i realizacji inwestycji, poczynając od planowania, przez przygotowanie koncepcji architektonicznej, budowlanych i wykonawczych projektów wielobranżowych, aż po nadzór nad realizowaną inwestycją.

Sprawy formalne i wstępna analiza
Program ARCHICAD dostarcza wiele możliwości definiowania standardów i specyfikacji, które systematycznie stosowane w pracowni projektowej umożliwiają skuteczną pracę przy kolejnych projektach. Prace przygotowawcze i koncepcyjne mogą być realizowane w oparciu o powtarzające się schematy postępowania, które znacznie przyspieszają projektowanie na początkowym etapie, gdy wiele zagadnień jest jeszcze niesprecyzowanych.

Środowisko projektu może być określone zarówno w zakresie sposobu organizacji pracy, jak i ustawień specyficznych dla projektu dotyczących standardów i rozwiązań technicznych. Prawidłowo zdefiniowany proces realizacji projektu w BIM, opisany w firmowym podręczniku BIM (BIM Manual) oraz Planach realizacji BIM (BIM Execution Plan), zapewnia zachowanie spójnych standardów, potwierdza możliwość sprawnej realizacji projektu i zwiększa konkurencyjność na rynku. Zagadnienia te są zapisywane w szablonach projektów, definicji atrybutów, takich jak np. materiały budowlane lub struktury warstwowe, w ustawieniach poszczególnych narzędzi w systemie ulubionych i mogą być współdzielone pomiędzy różnymi projektami przy pomocy menadżera atrybutów.

ARCHICAD dysponuje bogatą gamą narzędzi wykorzystywanych na początkowym etapie projektowania. Od skutecznych i efektywnych technik modelowania bryłowego po możliwość generowania zestawień pozwalających na wstępne śledzenie podstawowych wskaźników inwestycji. Modele już od samego początku mogą być analizowane pod kątem zapotrzebowania na energię za pomocą zintegrowanego modułu oszacowania energetycznego. Umożliwia to skuteczne podejmowanie decyzji od początku pracy, które mają wpływ na dalszy proces projektowania i końcowe efekty.

Modelowanie BIM i automatyczna dokumentacja
Podstawą współczesnych narzędzi wspomagających projektowanie jest wykorzystanie cyfrowego modelu w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji. W trakcie pracy trójwymiarowe elementy modelu łączone są z niezbędnymi informacjami niegeometrycznymi i stanowią centralny model informacyjny, będący podstawą do podejmowania decyzji i koordynacji prac projektowych.

Rys. 1. Skuteczne i swobodne modelowanie elementów konstrukcyjnych.

Modelowanie BIM w programie ARCHICAD obejmuje zastosowanie podstawowych narzędzi odzwierciedlających główne elementy budynku, takie jak np. ściany i stropy, a także złożone zagadnienia, takie jak projektowanie ścian kurtynowych, schodów i powiązanych z modelem balustrad. W każdym przypadku uwzględnione zostały praktycznie wszystkie rzeczywiste parametry i możliwości konfiguracji geometrii. Ponadto projektant może wybierać z szerokiej gamy parametrycznych komponentów BIM w bibliotece dostarczanej wraz z programem lub przygotowanych przez producentów i dostawców wyposażenia budynku.

Modelowanie BIM jest podstawowym procesem związanym z projektowaniem, a wszelkie zagadnienia przygotowania dokumentacji, takie jak generowanie rysunków 2D, są w większości realizowane automatycznie. Integracja różnych narzędzi jest szczególnie widoczna na etapie pogotowania projektu budowlanego, gdzie istotną rolę odgrywa jakość dokumentacji. W oparciu o cyfrowy model wszystkie czynności związane z jej przygotowaniem mogą być wykonywane szybciej i w znacznej części całkowicie automatycznie. Poszczególne widoki mogą być prezentowane w różny sposób, w zależności od etapu projektu – dotyczy to zarówno rysunków 2D, jak i szerokiej gamy możliwości prezentacji modelu 3D.

ARCHICAD zapewnia narzędzia do automatycznego generowania i aktualizacji przekrojów, elewacji i innych widoków oraz opisywania rysunków na podstawie parametrów elementów modelu. System właściwości elementów umożliwia definiowanie dowolnych struktur danych, których wartości mogą być generowane automatycznie na podstawie wyrażeń matematycznych i logicznych.

Zastosowanie arkuszy, automatycznego zarządzania wersjami dokumentacji oraz automatycznego publikowania dokumentacji do różnych formatów (np. PDF lub DWG) zapewnia skuteczne prowadzenie prac projektowych i przygotowanie bezbłędnej dokumentacji.

Komunikacja i prezentacja idei architektonicznej
Możliwość skutecznej prezentacji zamierzeń projektowych i komunikacji pomiędzy projektantem i inwestorem stanowi jeden z głównych czynników decydujących o jakości projektu i końcowej zgodności z wytycznymi inwestora. Projekty mogą być również prezentowane za pomocą wielu różnorodnych narzędzi, takich jak selektywne wyświetlanie modelu w oknie 3D, dynamiczne przekroje 3D, fotorealistyczna wizualizacja lub dokument 3D ułatwiający szybkie tworzenie wektorowych widoków 3D.

Rys. 2. Zintegrowane narzędzia do wizualizacji i prezentacji idei architektonicznej.

Najskuteczniejszym narzędziem jest w tym przypadku zastosowanie formatu BIMx, który umożliwia wyświetlanie i eksplorację modelu BIM wraz z dokumentacją na urządzeniach przenośnych lub stronach www.

Rys. 3. Interaktywna prezentacja projektu przy wykorzystaniu formatu BIMx na urządzeniach mobilnych.

W połączeniu z systemem publikacji programu ARCHICAD modele, na dowolnym etapie zaawansowania, mogą być automatycznie eksportowane do formatu BIMx i przekazywane inwestorowi. Aplikacja BIMx – dostępna na systemy Android i iOS – umożliwia elastyczne przeglądanie modeli wraz ze skoordynowaną dokumentacją i pełne zrozumienie projektu.

Wykorzystanie zintegrowanych narzędzi, takich jak program ARCHICAD, umożliwia przygotowanie spójnego środowiska projektowego oraz łatwą aktualizację i współdzielenie decyzji projektowych w miarę postępu prac. Możliwość skoncentrowania się na zagadnieniach projektowania zapewnia skuteczniejszą realizację wytycznych inwestora, tworzenie architektury o wyższej jakości, a w efekcie zwiększenie przewagi na rynku.