Skip to main content

BIM na budowie

Stwierdzenie „BIM na budowie” to niezwykle szerokie i wielodyscyplinarne zagadnienie wykraczające daleko poza zwyczajowe wykorzystanie modeli BIM do koordynacji międzybranżowej i generowania dokumentacji projektowej. Faza budowy jest powszechnie postrzegana jako ta, gdzie korzyści z BIM wynikają głównie z zastosowania tej technologii na wcześniejszych etapach przygotowania inwestycji. Prawidłowo skoordynowany, w wyniku zastosowania BIM, projekt wielobranżowy bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie kosztów likwidacji ew. kolizji i dotrzymanie planowanego czasu realizacji.

Zwróćmy uwagę na wybrane obszary możliwości zastosowania technologii BIM na etapie realizacji inwestycji:

  • Model jako baza geometrycznych i niegeometrycznych informacji powykonawczych gromadzonych lub aktualizowanych w trakcie realizacji inwestycji, które mogą być potem wykorzystane do odbiorów lub zarządzania budynkiem.
  • Lepsze zrozumienie zastosowanych rozwiązań i decyzji projektowych. Mniejsza liczba i łatwiejsza obsługa zapytań o dodatkowe informacje lub zmianę.
  • Dostępności informacji poprzez wykorzystanie urządzeń mobilnych do weryfikacji projektu i kontroli przebiegu budowy. Wizualizacja, eksploracja i zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej – trening, weryfikacja możliwości realizacji lub wizualizacja istniejących zasobów np. infrastruktury podziemnej budynku.
  • Organizacja budowy i kontrola bezpieczeństwa jej realizacji. Modelowanie do celów wizualizacji i koordynacji placu budowy – analizy wykonalności prac budowlanych
  • Uzyskiwanie rzeczywistych informacji za pomocą skanowania laserowego 3D lub fotogrametrii oraz dołączanie do modelu informacji pobieranych z otoczenia w czasie rzeczywistym.
  • Automatyzacja prowadzenia prac np. robót ziemnych lub organizacja przestrzenna placu budowy wraz z wyposażeniem, materiałami i lokalizacją maszyn i pracowników.
  • Prefabrykacja elementów budynku lub weryfikacja obmiarów i danych ilościowych na podstawie modelu BIM.

W naszych rozważaniach skoncentrujmy się na możliwości wykorzystania już istniejących modeli BIM do przygotowania, komunikacji i lepszego zrozumienia procesów budowy oraz uzyskiwania informacji o elementach modelu. Zostaną one omówione wraz z możliwością zastosowania pakietu programów Solibri służących do analizy i wykorzystania modeli BIM.

Weryfikacja modeli BIM

Wszystkie przedstawione powyżej zagadnienia są możliwe do realizacji pod warunkiem zastosowania modeli BIM, które zostały prawidłowo i zgodnie z wymaganiami wykonane na wcześniejszych etapach. W sytuacji niskiego poziomu wdrożenia BIM w pracowniach projektowych oraz braku chęci i możliwości weryfikacji efektów zastosowania BIM po stronie Inwestora dość często zdarza się, że model powstające na etapie projektowania nie są uznawane za użyteczne przez wykonawcę i wykonywane od nowa na podstawie dokumentacji wykonawczej. W obydwu przypadkach konieczna jest wnikliwa analiza przed ich zastosowaniem na budowie.

Solibri Office umożliwia wszechstronną kontrolę modeli zarówno pod kątem poprawności geometrycznej jak i zgodności z wymaganiami planu wykonania BIM. Wszelkie parametry np. ułatwiające klasyfikację i identyfikację elementów modelu mogą być na bieżąco weryfikowane tak by model mógł stanowić spójną bazę danych dla dalszych działań. Na uwagę zasługuje zwłaszcza automatyzacja poszczególnych procesów weryfikacji poprzez zastosowanie konfigurowalnych reguł analizy, użycie technologii Autorun (skryptów automatycznego uruchamiania zadań) a także szerokiej możliwości konfiguracji ustawień początkowych programu. Pozwala to na częstą i skuteczną weryfikację modeli przy mniejszym niż w innych przypadkach nakładzie pracy.

Komunikacja i lepsze zrozumienie

Realizacja budowy to złożony proces, w którym istotna jest ścisła współpraca wszystkich biorących w nim udział osób. Zastosowanie modelowania BIM na budowie ułatwia komunikację i umożliwia wczesne zaangażowanie wszystkich uczestników w proces przygotowania lub realizacji. Nie dotyczy to tylko bieżącej wymiany informacji, ale również archiwizowania przebiegu całego procesu w celu kontroli, akceptacji lub późniejszej weryfikacji jego przebiegu.

Stosowane są w tym zakresie różne narzędzia i metody. Solibri Office umożliwia wsparcie następujących działań:

  • Weryfikacja, przy pomocy modelu, informacji wynikających z dokumentacji 2D. Możliwość przeglądania modelu BIM oraz odczytywania informacji o elementach budynku i ich wzajemnych relacjach ułatwia zrozumienie poszczególnych zadań. Dostęp do prostych narzędzi eksploracji, dowolnego wyświetlania i filtrowania elementów modelu oraz tworzenia dynamicznych przekrojów 3D ułatwia zrozumienie szczegółowych decyzji projektowych i rozwiązań budowalnych. Ewentualne problemy mogą być szybciej i skuteczniej rozwiązywane niż w oparciu o dokumentację 2D.
  • Zastosowanie cyfrowego modelu umożliwia również użycie dedykowanych narzędzi do komunikacji i koordynacji np. pomiędzy członkami zespołu projektowego i budową. Ew. zapytania tworzone są w oparciu o model i powiązane z jego elementami co ułatwia ich łatwe odnalezienie i czyni proces komunikacji skuteczniejszym. Zastosowanie standardów takich jak BIM Collaboration Format powoduje, że proces komunikacji upraszcza się z powodu braku konieczności każdorazowego tłumaczenia lokalizacji problemu w opisie lub na dołączonych rysunkach. Solibri, poprzez wbudowane połączenia, współpracuje z większością platform do komunikacji i koordynacji procesu budowy. Umożliwia to również pominięcie konieczności stosowania formatu BCF do przesyłania zapytań i bezpośrednią synchronizację uwag pomiędzy programem a systemem współdzielenie informacji CDE. Poprzez integrację z systemami zarządzania informacją wszelkie działania związane z realizacją budowy są również na bieżąco rejestrowane i mogą być włączone w bardziej zaawansowane procesy decyzyjne np. podlegać autoryzacji i nadzorowi.
współpraca międzybranżowa bim na podstawie plików buf w programie solibri

Rys.1. Komunikacja za pomocą BCF i zestawienie funkcji Solibri.

Dostępność modelu BIM pozwala na znaczne zmniejszenie ilości zapytań napływających z budowy do zespołu projektowego lub Inwestora. Wymaga to jednak stworzenia odpowiedniej infrastruktury (np. kioski multimedialne) oraz dodatkowego przeszkolenia zespołów wykonawcy.

Dokładniejsze przedmiary i zestawienia

Dostęp do informacji zgromadzonych w modelu BIM ułatwia również przygotowanie materiałów niezbędnych do realizacji budowy. Możliwość szybkiego i na żądanie uzyskania informacji o wielkościach geometrycznych elementów i powiązanych z nimi parametrów oznacza łatwiejsze określanie lub weryfikację zakresu robót.

Modele BIM zapisane w formacie IFC mogą być niezależnie od platformy, w której zostały utworzone przeglądane i zestawiane. Solibri dostarcza narzędzi ułatwiających klasyfikację elementów modelu i tworzenie zaawansowanych zestawień. Mogą one uwzględniać również zależności pomiędzy elementami co ułatwia tworzenie np. zestawień wyposażenia z podziałem na poszczególne pomieszczenia.

Zestawienia to ważne narzędzie wspierające proces przygotowania i koordynacji budowy. Z tego powodu zestawienia dostępne są nie tylko w pełnej wersji Solibi Office. Specjalnie w tym celu stworzona wersja Solibri Site dostarcza wszystkich potrzebnych narzędzi w tym zakresie.

zestawienie tabela bim solibri

Rys. 2. Zestawienia w programie Solibri Office.

Zestawienia wykonane w Solibri mogą być eksportowane do programu Excel i dalej przetwarzane. Możliwość łatwego tworzenia zestawień ułatwia również weryfikację elementów projektu i kontrolę poprawności dokumentacji projektowej.

BIM to nie tylko projektowanie, analiza modeli i uzyskiwanie informacji o elementach budynku. Łączenie w jednym środowisku różnych modeli, w oparciu o otwarty standard IFC, ułatwia również organizację budowy i planowanie wykorzystania terenu. Dodanie do modelu budynku stałych i tymczasowych elementów wyposażenia placu budowy w zależności od jej etapu umożliwia wczesne wykrycie problemów logistycznych.

Wykorzystanie technologii BIM w trakcie budowy pozwala na dalsze zwiększenie korzyści w stosunku do tych wynikających z jej zastosowania na początkowych etapach: projektowaniu i przygotowaniu inwestycji.