Autoryzowany dystrybutor Graphisoft Archicad w Polsce. Sprawdź korzyści

wsc
logo2 wsc
WSCBaza wiedzy

Połączenie Archicada z Solibri Office

Połączenie Archicada z Solibri Office

10/06/2022

Rys. 2. Automatyczna analiza dróg ewakuacyjnych w programie Solibri Office.

Integracja wielu narzędzi i technik w ramach programu ARCHICAD dotyczy również możliwości skutecznego współdzielenia modeli i współpracy pomiędzy różnymi programami BIM. Doskonałym przykładem jest jednoczesne wykorzystanie ARCHICAD i programu do analizy modeli BIM – Solibri Office.

 • Możliwości i zakres zastosowania Solibri Office w integracji z ARCHICAD
 • Wizualna weryfikacja i eksploracja modeli BIM
 • Informacja w modelu BIM
 • Koordynacja i weryfikacja modeli branżowych dzięki integracji programów ARCHICAD i Solibri Office
 • Współdzielenie efektów analizy

Wspólne stosowanie programów ARCHICAD i Solibri może stanowić podstawową platformę przygotowania i realizacji projektów w technologii BIM w wielobranżowej pracowni projektowej.

Solibri Office

Solibri Office dostarcza szereg funkcji umożliwiających kontrolę poprawności projektów. Od weryfikacji zgodności ze standardami pracowni i wytycznymi inwestora po wzajemną koordynację i współdzielenie decyzji projektowych. Zbudowanie procesów BIM bazujących na połączeniu ARCHICAD i Solibri umożliwia stworzenie skutecznego środowiska realizacji wysokiej jakości projektów w BIM.

Poniżej zestawienie funkcji w wybranych, wzajemnie się uzupełniających obszarach.

ArchicadSolibri Office
Modelowanie BIMTworzenie elementów modelu
Identyfikacja i weryfikacja właściwości elementów modelu
Automatyczna dokumentacjaGenerowanie dokumentacji z modelu 3D
Weryfikacja spójności dokumentacji poprzez dołączanie jej do modelu
Prezentacja idei projektowejPrezentacja i wizualizacja
Eksploracja modelu 3D niezależnie od programu modelującego
Informacja w modelu BIMPrzypisywanie parametrów do elementów modelu
Wyświetlanie i weryfikacja parametrów i właściwości
Współpraca grupowaWspólna praca nad projektem
Współdzielenie informacji i uwag poprzez zastosowanie formatu BCF
Koordynacja międzybranżowa
Wizualna koordynacja i automatyczne wykrywanie kolizji
Automatyczna koordynacja modeli branżowych w każdym zakresie

Kontrola jakości projektów realizowana jest przez analizę poprawności modeli BIM i weryfikację parametrów przypisanych do poszczególnych elementów. Modele tworzone w programie ARCHICAD lub innych programach branżowych są eksportowane do formatu IFC i w miarę postępu prac sukcesywnie weryfikowane w Solibri Office. Zakres weryfikacji może obejmować m.in.: wizualną kontrolę i eksplorację modelu w celu lepszego zrozumienia decyzji projektanta; weryfikację relacji pomiędzy elementami modeli poszczególnych branż, zgodność z wymaganiami inwestora w zakresie oczekiwanych parametrów oraz kontrolę procesu projektowania przez tworzenie automatycznych zestawień i przedmiarów. Wytyczne inwestora (EIR) i ustalenia planu realizacji BIM (BEP) są zwykle podstawą zdefiniowania różnych reguł, które umożliwiają automatyczną weryfikację modeli BIM, a zastosowanie Solibri zakłada kontrolę modeli BIM na wszystkich etapach projektowania – zarówno tych przekazywanych inwestorowi lub projektantom branż, jak i modeli otrzymanych od innych uczestników procesu BIM.

Integracja Archicada z Solibri

Wizualna weryfikacja i eksploracja modeli BIM

W zakresie podstawowych funkcji programu możliwa jest wstępna weryfikacja poprawności modelu BIM. Zgodnie z ogólnymi zasadami przygotowania modeli BIM powinny być one podzielone na kondygnacje, elementy modelu przypisane do odpowiednich kondygnacji i prawidłowo sklasyfikowane jako części budynku. Zadania te mogą być zrealizowane już w Solibri Anywhere, podstawowej wersji Solibri. Zastosowanie różnych sposobów wyświetlania struktury modelu BIM oraz filtrowania wyświetlanych w oknie 3D (selection basket) elementów modelu z podziałem np. na kondygnacje lub typ elementu umożliwia szybkie wyłapanie głównych błędów modelowania. Jednocześnie możliwa jest elastyczna eksploracja modelu przez zastosowanie różnorodnych opcji nawigacji 3D, ukrywanie elementów modelu lub stosowanie przekrojów 3D. W celu lepszego zrozumienia projektu w modelu można włączyć wyświetlanie wygenerowanych automatycznie uproszczonych rzutów kondygnacji lub dołączyć we wskazanych miejscach rysunki 2D w formacie PDF.

Informacja w modelu BIM

Jednym z podstawowych zagadnień w procesie BIM jest wykorzystanie informacji powiązanej z modelem BIM do podejmowania decyzji projektowych. W miarę postępu prac model jest stopniowo nasycany informacjami zgodnie z wytycznymi inwestora i ustaleniami planu realizacji BIM. Przeglądając model w Solibri, mamy możliwość wstępnej weryfikacji poprawności tych danych. Parametry i właściwości elementów modelu są następnie podstawą ich filtrowania, klasyfikowania i identyfikowania w celu poprawnego zdefiniowania zasad analizy modelu i weryfikacji spójności informacji.

W wielu przypadkach przy rozpoczynaniu pracy w technologii BIM projektanci koncentrują się na geometrii modelu 3D, pomijając prawidłową definicję parametrów. Już na wstępie pozwala to stwierdzić, na ile cały proces przygotowania modelu jest spójny i czytelny. Wstępna weryfikacja parametrów przed wysłaniem modelu do inwestora lub branż pozwala uniknąć wrażenia bałaganu i potencjalnej niezgodności z wytycznymi planu realizacji BIM. Wszystkie parametry i ich wartości mogą być weryfikowane w dalszych etapach za pomocą zdefiniowanych automatycznych reguł analizy.

Klasyfikacja elementów w celu ich prawidłowej identyfikacji jest wykonywana w Solibri całkowicie automatycznie na podstawie zdefiniowanych reguł bazujących na parametrach i właściwościach elementów modelu. Może być wykorzystywana do podziału elementów modelu pod kątem ich funkcji w budynku, podziału na etapy lub przypisywania im cech specyficznych dla danego projektu. Prawidłowa klasyfikacja elementów modelu jest podstawowym czynnikiem decydującym o skuteczności zastosowanych reguł analizy.

Koordynacja i weryfikacja modeli branżowych

Modele branżowe mogą być skutecznie łączone i weryfikowane w programie ARCHICAD. Zastosowanie formatu IFC i modułów połączonych (hotlink) pozwala na podłączenie do modelu architektury modeli konstrukcji i instalacji, ich wzajemną weryfikację wizualną, a ponadto automatyczne wykrywanie kolizji pomiędzy wybranymi grupami elementów ze zdefiniowanym poziomem tolerancji. Jakkolwiek jest to skuteczny sposób zgodności poszczególnych decyzji projektowych, to zastosowanie w tym celu programu Solibri znacznie poszerza zakres dostępnych funkcji.

Podstawowa wersja – Solibri Anywhere umożliwia łączenie dowolnej ilości modeli IFC ich wspólną eksplorację, wyświetlanie i filtrowanie w celu wstępnej weryfikacji. Jednak dopiero zastosowanie automatycznej analizy spójności modeli w Solibri Office pozwala na praktycznie nieograniczoną analizę właściwości i relacji pomiędzy elementami poszczególnych modeli branżowych. W celu uwiadomienia sobie potencjału stosowanych funkcji warto zwrócić uwagę na to, że Solibri Office umożliwi automatyczną weryfikację i odpowiedź na wiele podstawowych pytań, które do tej pory wymagały mozolnej, ręcznej wizualnej weryfikacji:

 • Czy właściwości geometryczne komponentów modelu są prawidłowe?
 • Czy parametry komponentów są zgodne z wymaganiami?
 • Czy komponenty budynku znajdują się w odpowiedniej odległości?
 • Czy zapewniono odpowiednią ilość miejsca, np. nad sufitem podwieszonym?
 • Czy granice pomieszczeń są identyczne z otaczającymi je ścianami?
 • Czy zostały zrealizowane założenia PFU, np. co do ilości i powierzchni pomieszczeń?
 • Czy powierzchnia okien w pomieszczeniu jest odpowiednia?
 • Czy zachowana jest dopuszczalna powierzchnia stref pożarowych?
 • Czy zapewnione zostały odpowiednie parametry przegród pożarowych?
 • Czy z pomieszczeń zapewniono odpowiednie drogi ewakuacyjne?
 • Czy otwory w konstrukcji są zgodne z architekturą?
 • Czy konstrukcja zawiera się w architekturze?
 • Czy konstrukcja wypełnia odpowiednie komponenty architektury?
 • Czy parametry konstrukcji są zgodne z wymaganiami?
 • Czy komponenty nośne są podparte lub podpierają inne?
Integracja Archicada z Solibri

Rys. 2. Automatyczna analiza dróg ewakuacyjnych w programie Solibri Office.

Integracja Archicada z Solibri
Integracja Archicada z Solibri

Rys. 4. Analiza zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania np. zabezpieczenie poziomych powierzchni.

Współdzielenie efektów analizy

Zastosowanie programu Solibri umożliwia łatwe współdzielenie efektów analizy pomiędzy uczestnikami procesu projektowania. Połączone modele wraz z zastosowaną klasyfikacją, wynikami analizy i zestawieniami mogą być zapisywane w natywnym formacie Solibri (SMC), a następnie udostępniane i przeglądane w bezpłatnym programie Solibri Anywhere. Poszczególni uczestnicy procesu BIM mogą tworzyć uwagi do projektu lub dodawać komentarze, biorąc udział w dyskusji. Uwagi mogą być następnie udostępniane projektantom w formacie BCF. Zapewnia on bezpośrednią komunikację pomiędzy Solibri a programem wykorzystywanym do modelowania. Znalezione w trakcie analizy błędy mogą być łatwo zlokalizowane w modelu, zweryfikowane, poprawione, a modele ponownie zapisane i zaktualizowane w Solibri.

Ciekawym rozwiązaniem wskazującym na potrzebę integracji Solibri z programami do modelowania BIM, takimi jak ARCHICAD, jest możliwość bezpośredniego połączenia i przekazania modelu z ARCHICAD do Solibri przy pomocy wewnętrznych procedur z pominięciem etapu zapisu do formatu IFC. Po zainstalowaniu dodatku do ARCHICAD model może być automatycznie otworzony w Solibri. Elementy modelu mogą być wzajemnie zaznaczane i wyświetlane, co przyspiesza proces weryfikacji wyników automatycznej analizy modeli i identyfikację miejsca problemu w modelu programu ARCHICAD.

Korzystając z wysokiego stopnia wzajemnej integracji ARCHICAD i Solibri oraz pozostając cały czas w obszarze OPEN BIM i możliwości wykorzystywania modeli IFC innych branż, programy te mogą być podstawą procesów BIM wykorzystywanych w wielobranżowej pracowni projektowej.