Autoryzowany dystrybutor Graphisoft Archicad w Polsce. Sprawdź korzyści

wsc
logo2 wsc
WSCBaza wiedzy

Zapisywanie modelu IFC – konwersja danych

Zapisywanie modelu IFC – konwersja danych

28/11/2022

Właściwości IFC

Elementom modelu IFC powinniśmy przypisać odpowiednie właściwości IFC. Model IFC stanowi reprezentacje wybranych zagadnień modelu natywnego Archicada, a jego zawartość zależy od ustawień Translatora IFC. Zawartość informacyjna modelu IFC różni się od informacji dostępnych w modelu natywnym. Ważne jest to, że zwykle nie ma konieczności eksportu wszystkich dostępnych w modelu natywnym informacji, a te które mają być zapisane do modelu IFC wynikają ze standardu IFC, wymagań wymiany informacji specyficznych dla projektu, celów użycia BIM lub aktualnego etapu pracy. Konwersja danych w modelu IFC umożliwia automatyczne zapisywanie wybranych grup parametrów i właściwości elementów.

Translatory IFC

Rys.1 - Lokalizacja ustawień Translatorów IFC w projekcie w programie Archicad.

Konwersja danych w ustawieniach Translatora IFC

W ustawieniach translatora IFC dostępne są dwie metody przekazania parametrów i właściwości elementów modelu natywnego do modelu IFC: mapowanie właściwości i konwersja danych. Konwersja danych to automatyczny proces pozwalający na dołączenie do elementów modelu IFC wybranych grup parametrów lub właściwości dostępnych w Archicadzie.

Należą do nich:

 • klasy – klasyfikacje przypisane do elementów modelu
 • właściwości elementów
 • właściwości i klasyfikacje materiałów budowalnych
 • parametry elementów
 • parametry komponentów
 • parametry okien i drzwi
 • kategorie stref
 • podstawowe dane ilościowe IFC

Jakie parametry możemy zapisać w modelu IFC?

Zaznaczenie poszczególnych pozycji spowoduje dodanie wszystkich parametrów lub właściwości elementów modelu dostępnych w programie Archicad do elementów modelu IFC w następującym zakresie:

 • Klasy – klasyfikacje przypisane do elementów modelu – do elementów modelu IFC dodane zostaną oznaczenia klas elementów modelu. Umożliwia to zapisanie do modelu IFC informacji o klasach przypisanych do elementu. Z pewnością jest to użyteczne, jeżeli elementy modelu IFC mają być sklasyfikowane w dodatkowym systemie klasyfikacji np. Uniclass 2015.
 • Właściwości elementów – Archicad wyeksportuje wszystkie właściwości przypisane do elementów modelu. Ta opcja dotyczy systemu właściwości elementów Archicada.
 • Właściwości i klasyfikacje materiałów budowalnych – Archicad zapisze w modelu IFC wszystkie cechy materiałów budowlanych i przypisane do nich klasyfikacje.
 • Parametry elementów – ta opcja zapisuje, w zależności od ustawienia wszystkie dane ilościowe lub jakościowe elementów. Zaznaczenie tej opcji spowoduje dodanie do elementów modelu IFC wszystkich parametrów elementów dostępnych w modelu programu Archicad.
 • Parametry komponentów – tak jak powyżej, z tym, że parametry ilościowe i jakościowe dotyczyć będą komponentów (np. warstw w strukturze warstwowej) elementów modelu.
 • Parametry okien i drzwi – Archicad zapisze wszystkie parametry obiektów drzwi i okien użytych w modelu
 • Kategorie stref – ta opcja dodaje do przestrzeni (ifcSpace) modelu IFC informacje o kategorii stref modelu w programie Archicad jako dodatkowa klasyfikacja stref IFC.
 • Podstawowe dane ilościowe IFC – obliczone zostaną i dodane do elementów modelu podstawowe dane ilościowe. Nazwy tych właściwości wynikają ze standardu IFC. Ta opcja zapisuje wybrane parametry ilościowe elementów modelu.

Opisana powyżej metoda konwersji danych elementów modelu natywnego do właściwości elementów IFC jest łatwa w użyciu jednak generuje znaczną liczbę niepotrzebnych właściwości IFC co powoduje zwiększenie wielkości pliku oraz nadmiarowość zawartych w nim informacji.

Parametry W Modelu IFC

Rys. 3 - Przykład zastosowania opcji Parametry elementów przypisującej elementom w modelu IFC wszystkich parametrów ilościowych i jakościowych dostępnych w Archicadzie.

W sytuacji, gdy chcemy w sposób selektywny zarządzać właściwościami elementów w modelu IFC należy wykorzystać Mapowanie właściwości IFC.