fbpx

Example One

Regulamin Konferencji NOWE OBLICZE BIM

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę̨ organizacji Konferencji i Warsztatów NOWE OBLICZE BIM organizowanej w Multikino Złote Tarasy i Oxford Tower w Warszawie, która odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2019 r. i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.
 2. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie www.wsc.pl/bim2019, zwaną dalej stroną Konferencji. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie ich na stronie Konferencji.
 3. Podmiotem reprezentującym Konferencję i Warsztaty jest firma WSC Witold Szymanik i S-ka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ksawerów 21, KRS: 0000194627, NIP 521-012-44-55.
 4. Celem Konferencji i Warsztatów jest promocja technologii BIM.

§ 2 Opłaty

 1. Udział w Konferencji i Warsztatach dla wszystkich Uczestników jest odpłatny.
 2. Wysokość opłaty, sposób oraz termin zapłaty za udział w Konferencji i Warsztatach zostanie podany na stronie Konferencji www.wsc.pl/bim2019.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia zniżek od ceny podstawowej.
 4. Wszelkie zmiany w fakturach za udział w Konferencji i Warsztatach dokonywane są najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Liczba osób uczestniczących w Konferencji i Warsztatach jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wykorzystania miejsc.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji i Warsztatach jest wypełnienie przez Uczestnika formularza rejestracyjnego, uiszczenie opłaty w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeznaczenia do 20% miejsc na zaproszenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 5. Konieczne jest okazanie potwierdzenie zakupu uczestnictwa w Konferencji i Warsztatach.
 6. Sposób zgłoszenia, terminy wysyłania zgłoszenia oraz godziny rejestracji w dniu Konferencji i Warsztatach zostaną podane na stronie Konferencji.
 7. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Koszty przejazdu, noclegów, parkingu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§ 4 Rezygnacja z uczestnictwa

 1. W przypadku nieobecności Uczestnika na Konferencji, uiszczona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.
 2. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę, niż zgłoszona.
 3. Zmiany uczestnika można dokonać najpóźniej do 7 dni przed datą Konferencji na adres bim2019@wsc.pl . Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

§ 5 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Konferencji i Warsztatów zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu konferencji w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
 3. Zmiany w programie Konferencji i Warsztatów, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika Organizator zwróci Zamawiającemu w pełnej wysokości.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

§ 6 Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wymagań niniejszego Regulaminu, jak również do stosowania się podczas Konferencji i Warsztatów do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno – technicznych przedstawicieli Organizatora oraz Multikina Złote Tarasy i i Oxford Tower.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja i Warsztaty. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i Warsztatach i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji i Warsztatów lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja lub Warsztaty.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest firma WSC Witold Szymanik i S-ka sp. z o.o.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania postanowień niniejszego Regulaminu lub podjęcia działań przed przystąpieniem do Konferencji i Warsztatów, na podstawie art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym udziału w Konferencji i Warsztatach. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Konferencji i Warsztatów oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała udział w Konferencji i Warsztatach.
 4. Zebrane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • rejestracji na spotkanie, weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie spotkanie, wydruku i wydania odpowiedniego identyfikatora,
  • marketingu bezpośredniego usług i komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
  • udostępnienia danych Partnerom i Patronom spotkania w celach statystycznych i umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu bezpośredniego produktów lub usług tych odbiorców danych, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y). Dane odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na stronie www.wsc.pl/bim w zakładce Patroni i Partnerzy.
 5. Uczestnik posiada prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
  3. żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  5. przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,
  6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji.
 7. Podczas Konferencji i Warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie na adres bim2019@wsc.pl najpóźniej do 2 dni przed datą Konferencji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.