Skip to main content

BIM dla inwestora

Wsparcie procesu planowania i realizacji inwestycji

Technologia BIM często kojarzy się w pierwszej kolejności z projektowaniem. Jednak przede wszystkim ma ona największy wpływ na realizację inwestycji i jej dalsze użytkowanie. Większość decyzji o zastosowaniu BIM inicjowanych jest przez inwestora. To zastosowanie tej technologii ma pomagać w osiągnięciu założonych przez niego celów. Wydaje się często, że w wielu przypadkach BIM dla inwestora oznacza jedynie dodatkowe obciążenie. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia większych kosztów związanych z obsługą nowych procesów.

Rola wymagań i standardów

Dodatkowe koszty pojawią się jeszcze przed rozpoczęciem pracy nad projektem. Jest to związane z koniecznością zaangażowania większych zasobów pozwalających na prawidłowe określenie, zdefiniowanie i zaplanowanie realizacji celów zastosowania technologii BIM. Jednak z pewnością początkowe koszty zdefiniowania procedur, planowania i weryfikacji wzajemnych oczekiwań pozytywnie przełożą się na skuteczność i efektywność dalszych działań. Powodzenie zastosowania BIM zależy od świadomego określenia zakresu wdrożenia i oczekiwanych efektów. W zależności od złożoności organizacji, możliwości firm współpracujących i specyfiki realizowanych projektów może oznaczać mniej lub bardziej kompleksowe podejście do zagadnienia.

Rys. 1. Solibri to nie tylko skuteczne narzędzie do analizy modeli BIM. Umożliwia również tworzenie złożonych zestawień i przedmiarów.

Cele zastosowania BIM dla inwestora

Początkowe jasne określenie celów zastosowania technologii BIM pozwala na skuteczne określenie strategii ich osiągnięcia. Nie wszystkie opisane poniżej przykłady muszą być brane pod uwagę. Jak już zostało wspomniane zależy to od indywidualnych potrzeb, możliwości firmy i specyfiki projektu.

  • Technologia BIM to dla inwestora przede wszystkim kontrola procesu projektowania na każdym etapie. Projektowanie to stopniowe dochodzenie do finalnych rozwiązań. BIM dostarcza narzędzi do zarządzania wieloma zmianami i wariantami. Ułatwia to komunikację i przyspiesza realizację projektu. Lepsza komunikacja we wszystkich obszarach jest jednym z podstawowych korzyści zastosowania BIM.
  • Modelowanie BIM w trakcie projektowania zmniejsza liczbę błędów projektowych w wyniku czego zmniejszają się również koszty i czas ich usuwania.
  • Zastosowanie modeli BIM i dokładne zdefiniowanie wymagań związanych z ich zawartością zapewnia szybsze kosztorysowanie i optymalizację kosztów. Decyzje podejmowane mogą być na wczesnych etapach i wielokrotnie zmieniane na podstawie analiz i symulacji.
  • W wyniku zastosowania technologii BIM inwestor uzyskuje również narzędzia ułatwiające nadzór nad realizacją inwestycji i końcowe odbiory.
  • Wszystkie powyższe zagadnienia składają się na wysoką jakość projektu, lepsze dopasowanie do potrzeb przyszłych użytkowników oraz niższe przyszłe koszty eksploatacji.

Skuteczna weryfikacja projektu

Czy osiągamy założone cele? Ich skuteczna realizacja zależy nie tylko od szczegółowego określenia wymagań i standardów. Na tym etapie, podobnie jak w każdym złożonym przedsięwzięciu, stajemy przed koniecznością weryfikacji i oceny skuteczności prowadzonych działań. Charakterystyczne dla BIM zastosowanie modeli 3D pozwala na znaczną automatyzację procesów kontroli. Przydatność modelu BIM dla inwestora nie ogranicza się tylko do oceny poprawności projektu. To również doskonała baza do różnych analiz i symulacji kosztowych będących podstawą decyzji na różnych etapach realizacji inwestycji.

Solibri Office

Solibri Office to kompleksowe narzędzie umożliwiające weryfikację zgodności realizowanego projektu z określonymi wymaganiami zarówno w zakresie poprawności merytorycznej projektu, spełniania oczekiwań komercyjnych inwestora oraz przed wszystkim kompletności i poprawności pod względem wymagań technologii BIM. Kompletne i poprawne modele BIM dla inwestora będą stanowiły podstawę weryfikacji poszczególnych elementów projektu np. przekazanej dokumentacji lub zestawień i przedmiarów.
Systematyczne prowadzenie kontroli projektu to znowu kolejne obciążenia dla zespołu Inwestora. Może to powodować minimalizowanie tych działań a w efekcie spadek ich skuteczności. Zastosowanie Solibri Office i zdefiniowanych reguł analizy ma na celu przeniesienie procesu weryfikacji już na wczesne etapy. Pozwoli to, zgodnie z ideą BIM, na wyłapanie błędów już na początku realizowanego projektu. Nie następuję wtedy kumulacja problemów, a więc i ich skutków.

Rys. 2. Przykłady analizy modelu BIM w programie Solibri Office.

Program Solibri, poprzez zastosowanie w pełni konfigurowalnych reguł, umożliwia kompleksową ocenę poprawności projektu w wielu obszarach np.:
  • Dokumentacji i zestawień – sprawdzenie wymiarów elementów modelu, zgodności z wymaganymi standardami, wymiarów pomieszczeń i w wyniku tego prawdziwości uzyskanej powierzchni.
  • Programu funkcjonalno-użytkowego – czy projektowane pomieszczenia spełnią wytyczne i standardy inwestora pod względem powierzchni, ich ilości, odległości od siebie i lokalizacji w budynku.
  • Bezpieczeństwa użytkowania i ewakuacji – weryfikację czy spełnione zostały podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ewakuacji – szerokość przejść, długość dróg ewakuacyjnych, wartości projektowanych parametrów odporności ogniowej, zabezpieczenia przed upadkiem.
  • Informacji w modelu – czy elementy modelu zawierają odpowiednie parametry i ich wartości tak, aby można było np. prowadzić symulacje i analizy kosztowe.

Powyższe przykłady nie obejmują wielu zagadnień związanych z koordynacją  poprawnością projektową np. brakiem kolizji międzybranżowych, zgodności projektów architektury i konstrukcji, kompletnością projektu zgodnie z wymaganiami BEP. Tego typu analizy prowadzone są przez projektantów w codziennej współpracy międzybranżowej. Mogą również podlegać okresowej kontroli po stronie inwestora w celu kontroli przebiegu projektu.

Planowanie i analiza kosztów

BIM dla inwestora to również okazja poszerzenia zakresu dotychczasowych działań związanych z optymalizacją kosztów realizacji inwestycji. Uzyskanie poprawnych modeli zawierających odwzorowanie wszystkich istotnych elementów budynku umożliwia niezależne od wykonawcy modelu wykonywanie symulacji i analiz kosztowych. Solibri zarówno w wersji Office jak i Site dostarcza narzędzi do tworzenia złożonych zestawień. Mogą one być wspomagane przez efektywny system klasyfikacji umożliwiający dowolne kategoryzowanie i grupowanie elementów modelu na podstawie przypisanym im parametrom.
Utworzone w Solibri zestawienia mogą być eksportowane do programu Excel i wykorzystywane w dalszych analizach.

– – –
Proces inwestycyjny oznacza konieczność współpracy z wieloma różnymi interesariuszami, którzy wykorzystują różnorodne oprogramowanie. Solibri Office to program wykorzystujący format IFC — otwarty standard modeli BIM. Zastosowanie IFC umożliwia skuteczną weryfikację modeli niezależnie od platformy BIM wykorzystywanej przez projektanta.
Narzędzia takie jak Solibri powodują, że BIM dla inwestora przestaje być jedynie niepotrzebnym ryzykiem związanym ze zmianą dotychczasowych przyzwyczajeń. Staje się istotnym czynnikiem podnoszącym jakości oferowanych usług i produktów i w wyniku tego zwiększenia przewagi na rynku.