Skip to main content

ARCHICAD – szybciej, wygodniej, dokładniej

Istotą koncepcji programu ARCHICAD od chwili jego powstania jest zintegrowanie informacji o projektowanej budowli w zbiór danych stanowiących jej przestrzenny model. Ta właśnie cecha sprawiła, że ARCHICAD jest wiodącym programem wprowadzającym zbiór metod i procedur nazywanych w skrócie technologią BIM.

  • Pełne wdrożenie OPEN BIM w ARCHICAD
  • Wydajność wyświetlania 2D
  • Projektowanie parametryczne z zestawem narzędzi Rhino – Grasshopper – ARCHICAD
  • Projektowanie systemów fasadowych w Grasshopper
  • Tworzenie profili parametrycznych
  • Właściwości definiowane z użyciem reguł
  • Profesjonalne wizualizacje dzięki Maxon CineRender (R19)

Pełna implementacja OPEN BIM

Firma GRAPHISOFT, producent programu ARCHICAD, doskonali technologię modelowania informacji o budynku od lat. BIM przeżywa obecnie okres burzliwego rozwoju i rewolucjonizuje nie tylko projektowanie, ale też realizację wszelkiego typu obiektów budownictwa i infra­struktury. Szybki rozwój technologii BIM sprawia, że każda wersja programu ARCHICAD przynosi istotne nowości pozwalające jego użytkownikom pracować w wielobranżowych zespołach nad najbardziej złożonymi zada­niami projektowymi w otwartym środowi­sku oprogramowania OPEN BIM.

Nowa wersja programu ARCHICAD ułatwia współpracę międzybranżową dzięki implementacji naj­nowszego ogólnego standardu wymiany danych IFC4. Możliwy jest też import ele­mentów o złożonej geometrii opartej na krzywych NURBS. Można też eksportować właściwości oraz dane komponentów (struk­tur warstwowych, profili złożonych) w celu wykonania przedmiarów, kosztorysów lub harmonogramów w specjalizowanych apli­kacjach. Importowane właściwości elemen­tów zapisane w standardzie IFC (wszystkie lub wybrane) mogą zostać precyzyjnie zma­powane do właściwości ARCHICAD, dzięki czemu można je wykorzystać jako kryte­ria przy ustawianiu wariantów graficznych lub podczas wykrywania kolizji. Można też je wykorzystać jako dane do tworzenia nowych wyrażeń, zestawień lub etykiet. Ponadto warstwy elementów modelu IFC można zmapować do istniejących warstw ARCHICAD, co pozwala uniknąć ich przy­padkowego powielenia podczas importu.


Wydajność wyświetlania 2D

Program ARCHICAD pozwala integrować rozwiązania branżowe z projektami budowlanymi, umożliwia też wspólną pracę nad plikami zawierającymi pełne dane BIM nawet naj­większych obiektów budowlanych o prak­tycznie dowolnym stopniu złożoności i skomplikowania. Ilość danych, które muszą być prezentowane projektantowi na ekranie jego komputera może być naprawdę ogromna. Dane te muszą być odczytane i przetworzone w ułamkach sekund, aby umożliwić wygodną pracę nad projektem. Zapotrzebowanie na wydajność wyświe­tlania 2D rośnie w postępie geometrycz­nym wraz ze złożonością modelu BIM. ARCHICAD od lat jest tu liderem, przede wszystkim dzięki niezwykle wydajnemu formatowi zapisu danych. Pliki zapisane w programie ARCHICAD są często kilkunastokrotnie mniejsze niż w innych programach, co w oczywisty sposób przyspiesza ich odczyt i przetwarzanie. Nie ma też dzięki temu potrzeby dzielenia projektu na części. ARCHICAD wprowadza kolejne istotne udoskonalenia zwiększające wydajność obrazowania graficznego, zapewniające płynną i natychmiastową nawigację 2D – niezależnie od rozmia­rów i złożoności projektów. Wyświetla­nie wypełnień złożonych elementów, wypełnień kryjących i przekrojowych jest przyspieszone dzięki akceleracji GPU. Co więcej, ARCHICAD został wzbogacony o opatentowany algorytm dla proceso­rów wielordzeniowych, dzięki któremu obliczenia na potrzeby płynnej nawigacji w 2D przygotowywane są w tle, wyprze­dzając przyszłe operacje. Obsługa monitorów o wysokiej rozdziel­czości (4K i 5K) pozwala oglądać projekty z większą ilością detali, również w syste­mie operacyjnym Windows.

Projektowanie parametryczne

ARCHICAD nie tylko przynosi nowe rozwiązania techniczne, lecz także udostępnia użytkownikom nowe narzędzia i proce­dury usprawniające projektowanie.

Szczególne znaczenie ma tu zestaw narzędzi Rhino – Grasshopper – ARCHICAD, łączący w sobie najlepsze dostępne roz­wiązania informatyczne, zarówno na kom­puterach z systemem operacyjnym macOS, jak i Windows. Wykorzystanie tych narzę­dzi pozwala wyeliminować dotychczasową lukę pomiędzy projektowaniem koncep­cyjnym i szkicowym, a modelowaniem informacji o budynku (BIM).

Nowe narzędzia umożliwiają rozbicie wybranych elementów programu ARCHICAD i przesyłanie ich danych na platformę Rhino-Gras­shopper. Architekci mogą dzięki temu optymalizować i weryfikować projekty z wykorzy­staniem szerokiej palety rozszerzeń Grasshopper i Rhino, w pełni wykorzystując zalety i możliwości projektowania parametrycznego w codziennej praktyce pro­jektowania w technologii BIM.

Projektowanie systemów fasadowych

Całkowicie przebudowana funkcjonalność przegród strukturalnych zapewnia architektom wygodny zestaw narzędzi, pozwalający tworzyć systemy fasad oraz przegród wewnętrznych wykorzystujących struktury modułowe zorganizowane hie­rarchicznie. Projektanci mogą z łatwością tworzyć urozmaicone przegrody składa­jące się z powtarzających się grup elementów, w zgodzie z lokalnymi wymo­gami dotyczącymi dokumentacji i zesta­wień materiałowych.

Dzięki konfigurowalnej i powiązanej ze skalą reprezentacji obiektów i struktur o dowolnym stopniu uszczegółowie­nia można spełnić wymagania wszel­kich standardów dokumentacji. Zesta­wienia elementów zawierają listy wszyst­kich detali, utworzonych profili, słupków, a nawet drobnych akcesoriów uzupełnia­jących. Dzięki udoskonalonemu połącze­niu z programem Grasshopper ARCHICAD obsługuje procesy związane z projektowa­niem parametrycznym. Projektanci mogą wykorzystać dowolne układy linii 2D, aby rozpocząć projektowanie elementów przegród strukturalnych w Grasshopper Canvas i zarządzać ich podelementami. Pozwala to tworzyć zachwycające fasady i struktury, korzystając definicji pro­jektowania parametrycznego zawartych w nowej wersji programu.

Profile parametryczne

ARCHICAD udostępnia edytor profili złożonych, łączący w sobie siłę projekto­wania parametrycznego ze swobodą gra­ficznego projektowania profili. Możliwo­ści definiowania parametrycznych krawę­dzi w edytorze pozwalają tworzyć bardziej inteligentne profile dla ścian, belek i słupów. Krawędzie profili mogą być zmieniane dynamicznie, w odnie­sieniu do wybranego profilu lub całej ich grupy, z wykorzystaniem metod graficz­nych lub przez modyfikowanie para­metrów w oknie ustawień.

Właściwości definiowane z użyciem reguł

ARCHICAD pozwala wykorzystywać wyrażenia logiczne i matematyczne do generowania parametrów opisujących cechy i właściwości elementów pro­jektu. Można dzięki temu płynnie zarzą­dzać informacjami zawartymi w projek­cie, zwanymi komponentem „I” w BIM. Zautomatyzowane procesy logiczne i obli­czeniowe pozwalają dynamicznie okre­ślać wybrane właściwości elementów, a następnie samoczynnie je aktualizują bez konieczności czasochłonnego i obar­czonego ryzykiem błędów ręcznego wpro­wadzania danych. Wyrażenia logiczne i matematyczne można wykorzystać jako znaczniki lub do filtry pozwalające grupować wybrane elementy. Efekty tych dzia­łań mogą być prezentowane w dowolny sposób – graficznie, tabelarycznie lub geo­metrycznie. Dostępne operacje matema­tyczne, logiczne i tekstowe odpowiadają funkcjom znanym z arkuszy kalkulacyj­nych. W zestawieniach interaktywnych wartości zawierające adres URL stają się aktywnym hiperlinkiem, co oznacza, że umożliwiają szybki dostęp do wszelkich połączonych stron internetowych oraz danych dostępnych online.

Profesjonalne wizualizacje

ARCHICAD wyposażony jest w najnow­szy silnik renderujący Maxon CineRender (R19), który pozwala wykonywać niezwy­kłe hiperrealistyczne wizualizacje bezpo­średnio w programie ARCHICAD. Rende­ringi można też tworzyć w dwóch try­bach: stereo oraz w formie panoram 360°. Do dyspozycji użytkowników jest też kilka innych trybów renderingu, w tym też rendering szkicowy, pozwalający nadać wizu­alizacjom indywidualny wyraz, nawiązu­jący do tradycyjnych technik rysunkowych. Techniki renderingu mogą też wzboga­cać przestrzenne zobrazowania tradycyj­nych rysunków dokumentacji (przekroje 3D), uatrakcyjniając ich wygląd i ułatwia­jąc odczytanie i zrozumienie idei projektu.

Możliwości integrowania rozwiązań bran­żowych z projektami budowlanymi spra­wiają, że ARCHICAD, na przestrzeni lat, stał się czymś więcej niż tylko programem do projektowania w budownictwie. Model BIM powstający w programie ARCHI­CAD jest swego rodzaju wstępną reali­zacją przyszłej inwestycji, realizowaną w pamięci komputera. Każdy inwestor i każdy wykonawca wie, że jeśli realizuje się kilka obiektów według tej samej doku­mentacji, to na pierwszym obiekcie zbiera się doświadczenia i odkrywa błędy, dzięki czemu kolejne obiekty budowane są szyb­ciej i taniej. Czemu tej pierwszej realizacji nie przeprowadzić wstępnie, w kompu­terze? Program ARCHICAD, wyposażony w narzę­dzia wykrywania kolizji, we współpracy z branżowymi programami działającymi w środowisku Open BIM, pozwala przyspie­szyć i zoptymalizować realizację przyszłych inwestycji, przyczyniając się do niebagatel­nej redukcji ich kosztów. Może też posłużyć do precyzyjnego i pozbawionego błędów przedmiarowania, może też być narzędziem optymalizującym składane oferty i weryfikującym oferty przyjmowane. Wizualizacja postępu robót może być nieoce­nioną pomocą podczas prac budowlanych.

To nie koniec korzyści. Program BIMx firmy GRAPHISOFT, działający na urządzeniach mobilnych, pozwala korzystać na bieżąco z zasobów modeli powstałych w programie ARCHICAD wprost na budowach, przełamu­jąc ograniczenia papierowej dokumentacji.